SPÖ

Fraktionsobmann
Franz Haider


Fraktionsobmann-Stellvertreterin
Michaela Kohlhofer


SPÖ Weyer